Občanské právo

Občanský zákoník, a to jak zákon č. 40/1964 Sb., tak zákon č. 89/2012 Sb., upravuje širokou škálu občanskoprávních vztahů. Pro své klienty poskytujeme služby zejména v oblasti věcného práva, závazkového práva a dědického práva.

V oblasti občanského práva poskytujeme právní služby zejména v následujících situacích:

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů,
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v domě,
 • zástavní práva a věcná břemena (reálná břemena i služebnosti),
 • vydržení,
 • sousedské vztahy,
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení,
 • smlouvy kupní, darovací a směnné, smlouvy o dílo a další typy smluv,
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv,
 • vrácení daru,
 • zápůjčky (dříve půjčky) – jejich zřízení, zajištění a vymáhání,
 • svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům.

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024