Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Odměna

 

Stanovení odměny

Odměnu za poskytnuté právní služby si účtujeme po dohodě s klientem jako hodinovou (tj. časovou) odměnu, jejíž výše je stanovena s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. Hodinová odměna je obvykle v částce 1.500,- Kč. Po dohodě můžeme odměnu přizpůsobit potřebám a možnostem klienta.

Zpracování jednoduché odpovědi na právní otázku (do 1000 znaků) písemně - e-mailem: 500,-Kč

Krátká telefonická konzultace (do 30 minut) 500,-Kč

 

Soupis smluv a návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

Soupis kupní smlouvy: 5.000,-Kč

Odměna za úschovu finančních prostředků je stanovena podle výše uschovávané částky a množství úkonů, které jsou s úschovou spojeny. Obvyklá částka za úschovu finančních prostředků činí: 4.000,- Kč.

Soupis darovací smlouvy: 3.000,-Kč

Soupis darovací smlouvy se zřízením věcného břemene doživotního užívání: 4.000,-Kč

Soupis návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí: 1.500,-Kč

 

Kompletní právní služby při převodu nemovitých věcí (dříve nemovitostí)

(Cena zahrnuje konzultaci s klientem z důvodu vyjasnění si podmínek převodu a převzetí potřebných listin, soupis smlouvy, konzultaci s druhou stranou, konzultaci s financující bankou, úpravu kupní smlouvy s ohledem na požadavek druhé strany a financující banky, soupis smlouvy o advokátní úschově, soupis návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, schůzku stran při podpisu smlouvy a ověřování podpisů):10.500,-Kč,

Bude-li v rámci převodu nemovitých věcí uzavírána smlouva o smlouvě budoucí, připočítává se ke shora uvedené ceně navíc částka 1.500,-Kč.

 

Kompletní právní služby v případě darování nemovitých věcí

(Cena zahrnuje konzultaci s klientem z důvodu vyjasnění si podmínek převodu a převzetí potřebných listin, soupis smlouvy, soupis návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, schůzku stran při podpisu smlouvy a ověřování podpisů) 4.500,-Kč

Bude-li v darovací smlouvě zřízeno věcné břemeno doživotního užívání, bude celková částka za poskytnuté služby činit 5.500,-Kč.

 

Nezletilé děti, rozvod

Soupis návrhu na úpravu poměrů k nezletilému dítěti pro dobu rozvodu a po rozvodu manželství: 2.500,-Kč

Soupis návrhu na rozvod manželství: 3.000,-Kč

Soupis návrhu na vypořádání společného jmění manželů: 5.000,-Kč

Nesporný (dohodnutý) rozvod: 5.000,-Kč

 

Založení obchodních společností a zápis do obchodního rejstříku

s.r.o., k.s., v.o.s. od 6.000,- Kč

včetně živností od 8.000,- Kč

 

Insolvenční právo

Soupis insolvenčního návrhu: 4.000,-Kč

 

Mediace

Odměnu za mediační setkání si účtujeme v částce 1.000,- Kč za hodinu (tj. 500,-Kč pro každou ze stran).

V případě nařízené mediace, tj. prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, je odměna stanovena podle vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, a činí 400,- Kč za hodinu (tj. 200,-Kč pro každou ze stran).

 

Nadstandardní služby

Odměna za ověření podpisu činí 30,- Kč za každý ověřený podpis.

Odměna za autorizovanou konverzi dokumentů činí 30,- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny

 

Další určení odměny

Podle dohody s klientem je možné stanovení odměny i jiným způsobem, např. jako pevnou částku, paušální odměnu, nebo podílovou odměnu podle výsledku sporu.

V případě dlouhodobějšího poskytování právních služeb nabízíme výhodnější paušální odměnu v měsíční výši, kterou obvykle využívají zejména SVJ, bytová družstva, firmy či obce.

Není-li s klientem odměna dohodnuta, pak se odměna advokáta za poskytování právních služeb stanoví jako mimosmluvní odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Advokátní tarif je ke stažení zde: http://portal.gov.cz nebo zde: http://www.cak.cz/

Vedle odměny mohou vzniknout i další náklady, které nejsou součástí odměny, tj. cestovné, zmeškaný čas a dále např. soudní, správní a jiné poplatky, náklady na pořízení notářského zápisu či znaleckého posudku, a jiné. O nákladech a jejich výši je klient vždy informován.

Odměna je dohodnuta s klientem vždy před započetím poskytování právních služeb. Podle délky spolupráce se vyúčtovává odměna a náhrada nákladů buď po vyřízení věci, nebo zálohově v průběhu trvání spolupráce.

 

NEJSME PLÁTCI DPH.

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022