Soudem nařízená mediace, aneb první setkání s mediátorem

Pravidla pro provádění mediace zavedl v České republice zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, který zároveň novelizoval zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zavedl tak soudům možnost stanovit stranám povinnou účast u mediátora.

Soud nařizuje účastníkům řízení první setkání s mediátorem. Strany usnesením vyzve, aby se na osobě zapsaného mediátora dohodly a soudu tuto volbu oznámily. Pokud se strany nedohodnou, a/nebo svou volbu soudu ve stanovené době soudu nesdělí, soud usnesením nařídí setkání s konkrétním, zapsaným mediátorem.

V případě, že si strany mediátora zvolí, soud jej žádným způsobem o jeho výběru neinformuje. Strany jej musí kontaktovat samy a následně se s ním domluví na termínu prvního setkání. Obě strany tak musí s mediátorem spolupracovat.

Soudem určený mediátor obdrží od soudu usnesení, stejné jako účastníci řízení. Nemá však dále za povinnost účastníky kontaktovat, ani nenařizuje termín prvního setkání. Strany sporu jsou povinny takto určeného zapsaného mediátora kontaktovat samy a domluvit se s ním na termínu prvního setkání. Pokud se mediátorovi účastníci do několika dnů od doručení usnesení neozvou sami, bývají obesláni dopisem, anebo se spojíme přímo s jejich právními zástupci, jsou-li mediátorovi známi. Jedná se o iniciativu, která jde nad rámec zákona o mediaci, účastníci jsou povinni se o spojení s mediátorem snažit sami.

Povinnost stanovená soudem účastníkům řízení se vztahuje pouze na první setkání s mediátorem, nikoliv na následnou účast v další mediaci – ta je zcela dobrovolná, závislá na vůli všech zúčastněných stran. Účelem prvního setkání s mediátorem je informování stran o fungování mediace, o jejich možnostech, výhodách mediace a principech.

Pokud se strany dohodnou, že mediaci zahájí, podepíší Smlouvu o provedení mediace a v rámci prvního setkání s mediátorem proběhne také jejich první mediace.

Odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem, nemusí mu následně soud v pokračujícím soudním řízení zcela nebo zčásti přiznat náhradu jeho nákladů řízení, nebo mu může za určitých okolností za neuposlechnutí příkazu uložit pořádkovou pokutu.

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024